Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok


A) Všeobecné podmienky
Všeobecné podmienky zodpovednosti za vady pri uzatvorení zmluvy o kúpe výrobku prostredníctvom web stránky www.akvatera.net medzi predávajúcim a spotrebiteľom sú upravené v zákone č. 40/1964 Zb., v platnom znení (Občiansky zákonník) a v zákone č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení.

B) Reklamačné podmienky
Čl. 1. Záručná doba
1.1. Záručná doba začína plynúť od prevzatia zakúpeného výrobku spotrebiteľom, t.j. dňom uvedeným na záručnom liste, prípadne na daňovom doklade – faktúre.
1.2. Zákonná záručná doba na predávané výrobky je 24 mesiacov.
1.3. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnom servise.
Čl. 2. Zodpovednosť predávajúceho za vady predaného výrobku v záručnej dobe
2.1. Spotrebiteľ je povinný zakúpený výrobok po prevzatí riadne a dôkladne skontrolovať a prehliadnuť. V prípade zistenia vady na výrobku je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu. To isté platí aj v prípade, keď spotrebiteľ zistí rozpor s objednávkou, ak je dodaný iný výrobok alebo iné množstvo, ako bolo objednané.
2.2. V prípade reklamácie zakúpeného použitého výrobku, predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere opotrebenia výrobku pri prevzatí spotrebiteľom.
2.3. Pri výrobku predanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena zjednaná.
2.4. Pred prvým použitím zakúpeného výrobku je spotrebiteľ povinný riadne preštudovať záručné podmienky vrátane príslušnej užívateľskej príručky (návod na obsluhu). Predávajúci nezodpovedá za vady výrobku spôsobené jeho užívaním v rozpore s návodom na použitie.
2.5. Predávajúci nezodpovedá ani za vady spôsobené opotrebením pri obvyklom užívaní výrobku, neodborným alebo neoprávneným zásahom. Záruka sa taktiež nevzťahuje na mechanické poškodenie výrobku spôsobené spotrebiteľom, vniknutím cudzích látok (prachu, vody, atď.) do výrobku, v prípade vzniku vady na výrobku v dôsledku prepätia, či poškodením spôsobeným vyššou mocou.
2.6. V prípade výskytu vady odstrániteľnej má spotrebiteľ právo na bezplatnú opravu, prípadne výmenu jej súčasti. Iba v prípade, žeby bezplatná oprava či výmena súčasti nebola úmerná vzhľadom k rozsahu vady, môže žiadať výmenu veci. Pokiaľ by ani tento postup nebol možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť.
2.7. V prípade výskytu neodstrániteľnej vady, ktorá nebráni riadnemu užívaniu, môže spotrebiteľ požadovať výmenu veci, alebo primeranú zľavu z ceny alebo od zmluvy odstúpiť. V prípade vady neodstrániteľnej, ktorá bráni riadnemu užívaniu, môže spotrebiteľ požadovať výmenu veci alebo od zmluvy odstúpiť.
2.8. Rovnaké práva ako pri neodstrániteľnej vade, náležia spotrebiteľovi aj v prípade, ak ide o vady odstrániteľné, avšak pre opakované vyskytnutie vady po oprave, alebo pre väčší počet vád nie je možné výrobok riadne užívať.
2.9. Práva zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.
Čl. 3 Uplatnenie práva zodpovednosti za vady - reklamácia
3.1. Miestom pre uplatnenie reklamácie je spoločnosť Finesa, s.r.o., Závadská 18, 831 06, Bratislava
3.2. V prípade, že je v záručnom liste uvedený iný podnikateľský subjekt určený k oprave, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre spotrebiteľa bližšom, uplatní právo zodpovednosti za vady u tohto podnikateľského subjektu.
3.3. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v mieste pre uplatnenie reklamácie u predávajúceho osobne, alebo zaslaním tovaru na reklamáciu pomocou pošty.
3.4. V prípade zaslania tovaru je spotrebiteľ povinný preukázať, že vec zakúpil u predajcu zaslaním kópie faktúry a platného záručného listu. Ďalej je spotrebiteľ povinný špecifikovať, akým spôsobom sa vada prejavuje a uviesť voľbu práva zodpovednosti za vady, ktoré uplatňuje. Pri zaslaní reklamácie predávajúci odporúča použiť reklamačný formulár, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke predávajúceho, taktiež aj na adrese sídla predávajúceho.
3.5. Pre urýchlenie komunikácie predávajúci odporúča zásielku obsahujúcu reklamovaný výrobok a sprievodné doklady označiť nápisom "REKLAMÁCIA", spolu s uvedením dostatočných kontaktných údajov ( meno, adresa, email, telefónne číslo).
3.6. V súvislosti s uplatnením reklamácie zakúpeného výrobku predávajúci nepreberá žiadne zásielky na dobierku alebo na náklady predávajúceho.
3.7. V prípade oprávnenej reklamácie má spotrebiteľ právo na náhradu poštovného.
3.8. V prípade neoprávnenej reklamácie nárok na náhradu svojich nákladov spojených s uplatnením reklamácie nemá ani spotrebiteľ, ani predajca (okrem prípadov opakovanej bezdôvodnej reklamácie spotrebiteľa, pri ktorej sa dá odvodiť, že z jeho strany sa jednalo o zneužitie práv).
3.9. V prípade zaslania vadného výrobku na reklamáciu spotrebiteľ odovzdá tovar kompletne a vo vhodnom obalovom materiále, ktorý vyhovuje prepravným požiadavkám dodaného tovaru – najlepšie v pôvodnom obale.
3.10. Predávajúci v prípade prevzatia výrobku na reklamáciu nezodpovedá za obsah uložených dát a jeho nastavenia.
Čl. 4 Vybavenie reklamácie
4.1. Reklamácia výrobku, bez ohľadu na spôsob jej vybavenia, musí byť vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Po márnom uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako keby išlo o neodstrániteľnú vadu.
4.2. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu výrobku jedným z nasledujúcich zákonom stanovených spôsobov:

opravou výrobku,

výmenou výrobku za nový výrobok,

vrátením kúpnej ceny výrobku

poskytnutím primeranej zľavy,

výzvou na prevzatie plnenia,

odôvodnením zamietnutím reklamácie výrobku, uplatnenej do 12 mesiacov od jeho kúpy

zamietnutím reklamácie výrobku, uplatnenej po 12 mesiacoch od jeho kúpy

4.3. O spôsobe vybavenia reklamácie vydá predávajúci spotrebiteľovi písomné potvrdenie najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. V prípade vybavenia reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku jej odôvodnením zamietnutím k písomnému vyjadreniu predávajúci priloží aj odborné vyjadrenie oprávnenej osoby (autorizovaný servis).

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info