Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Čl. 1 Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej

zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim pri nákupe tovaru v internetovom obchode

www.akvatera.net.

1.2. Predávajúci: Finesa s.r.o. so sídlom Ormisova 4, 831 02 Bratislava, adresa prevádzky Závadská 18, 831 06,

Bratislava, IČO: 35 971 584, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I, oddiel

Sro, Vložka číslo: 38851/B, DIČ: 2022111542, (ďalej len "predávajúci").

1.3. Kupujúci: spotrebiteľ, fyzická osoba­podnikateľ alebo právnická osoba, ktorí svojou objednávkou vstúpili

do zmluvného vzťahu s predávajúcim (ďalej len „spotrebiteľ" alebo „kupujúci"):

1.4. Tovar: výrobky v ponuke internetového obchodu www.akvatera.net

1.5. Kontaktné údaje predávajúceho:

Mail: akvatera@gmail.com

Telefón: +421 910 110 099

Poštová adresa: Závadská 18, 831 06 Bratislava

1.6. Orgán dozoru nad vykonávaním zásielkového predaja:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07

Bratislava 27 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, tel. č.: 02/ 58272 172,

02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170, e­mail: ba@soi.sk.

1.7. Zaslaním objednávky na tovar kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s obchodnými

podmienkami internetového obchodu www.akvatera.net, vrátane podmienok objednávania tovaru,

spôsobu platby, reklamačného konania a podmienok spracovávania osobných údajov kupujúceho.

Čl. 2 Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného

formulára na internetovej stránke predávajúceho, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k

objednanému tovaru kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v objednávke (ďalej len

„objednávka").

2.2. Po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e­mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o

prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky").

Na e­mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho

objednávky.

2.3. Potvrdenie doručenia objednávky obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie

je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

2.4. Predávajúci následne zašle na e­mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola jeho objednávka

akceptovaná (ďalej len „akceptácia objednávky"). Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a

špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, údaj o

predpokladanej dodacej lehote tovaru, meno a priezvisko (obchodný názov, sídlo, IČO) kupujúceho a údaje o

mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o cene objednaného tovaru, podmienkach, spôsobe a termíne

prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné

meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.

2.5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky predávajúcim v elektronickej alebo písomnej

podobe kupujúcemu.

Čl. 3 Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:

a) dodať kupujúcemu na základe akceptácie objednávky tovar v dohodnutom množstve, kvalite a lehote,

zabaliť ho, alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

c) bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru poskytnúť kupujúcemu

potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom e­mailu,

d) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady

potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návody

v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim za dodaný tovar.

3.3. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar

kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve,

alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie, alebo

možnosť pre kupujúceho stornovať objednávku zaslaním e­mailu.

3.4. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu

alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e­mailu o stornovaní objednávky kupujúcemu na ním určený

účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

3.5. V prípade, ak kupujúci v lehote stanovenej predávajúcim neprijme náhradné plnenie ponúkané

predávajúcim, ani nestornuje objednávku, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak

kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej

časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

3.6. Predávajúci je povinný uchovávať kúpnopredajnú zmluvu so spotrebiteľom v elektronickej podobe a na

základe písomnej požiadavky spotrebiteľa ju sprístupniť.

Čl. 4 Práva a povinnosti kupujúceho

4.1 Kupujúci je povinný:

a) prevziať objednaný a dodaný tovar,

b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na

doručenie tovaru,

c) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom

Čl. 5 Dodacie podmienky

5.1. Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená pri každom tovare na internetovej

stránke elektronického obchodu predávajúceho.

5.2. Predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne v deklarovanom termíne expedície, najneskôr

do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ sa písomne nedohodnú inak.

5.3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie

tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.4. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v

čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Miesto"). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu,

ktoré je predávajúcim a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred

doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah").

5.5. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na Miesto a v Časovom rozsahu, kupujúci je povinný

prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej

neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru.

Splnomocnená osoba je povinná na prevzatie tovaru predložiť predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky.

5.6. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru

kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto a v Časovom rozsahu, jeho prevzatie kupujúcim alebo

splnomocnenou osobou a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny, doručení a odovzdaní tovaru

kupujúcim, alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.

5.7. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na Mieste a v Časovom

rozsahu, alebo v prípade, ak kupujúci bez relevantného dôvodu neprevezme tovar do 7 dní po márnom

uplynutí Časového rozsahu, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške

skutočných nákladov pokusu o neúspešné doručenie tovaru na Miesto a v Časovom rozsahu.

5.8. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar vrátane obalu ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu

predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru či obalu je zástupca predávajúceho povinný umožniť

kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca

predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci

odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou, alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl. 8

týchto obchodných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V

prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie

tovaru znáša predávajúci.

5.9. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2. týchto

obchodných podmienok stornovať objednávku a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť

kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia storna objednávky bezhotovostným prevodom na bankový účet

kupujúceho určený kupujúcim.

Čl. 6 Poučenie spotrebiteľa o práve na odstúpenie od zmluvy

6.1. V zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. má právo spotrebiteľ v prípade nákupu

tovaru formou zásielkového predaja odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v

lehote 14 dní.

6.2. Formulár odstúpenia od zmluvy sa nachádza na web adrese:

http://jaspi.justice.gov.sk/jaspidd/vzory/014102Pr2.pdf

 

6.3. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď spotrebiteľ alebo

ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme tovar.

6.4. Do 14 dní od uplatnenia práva na odstúpenie lehoty spotrebiteľ zašle tovar na adresu

prevádzky predávajúceho FINESA s.r.o, Závadská 18, 831 06 Bratislava. Lehota je

zachovaná, ak tovar zašle spotrebiteľ na prepravu najneskôr posledný deň lehoty.

6.5. Priame náklady na vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ.

6.6. Spotrebiteľ zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku

zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a

funkčnosti tovaru.

6.7. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ je povinný informovať

predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením

(napríklad listom zaslaným poštou alebo e­mailom) na adresu prevádzky: Finesa s.r.o.,

Závadská 18, 831 06 Bratislava, e­mail: akvatera@gmail.com.

6.8. V prípade záujmu môže spotrebiteľ vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie

od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj

elektronicky prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho použitím formulára v

zmysle bodu 6.2.

6.9. Ak spotrebiteľ využije možnosť odstúpenia od zmluvy v zmysle bodu 6.8. prijatie

odstúpenia od zmluvy predávajúci bezodkladne potvrdí e­mailom.

6.10. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy

zašle spotrebiteľ preukázateľne najneskôr v deň uplynutia lehoty na

odstúpenie od zmluvy. Čl. 7 Dôsledky odstúpenia od zmluvy

7.1. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré uhradil

v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru

spotrebiteľovi. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak spotrebiteľ zvolil iný druh

doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka.

7.2. Platby predávajúci spotrebiteľovi vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia

oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil pri platbe

spotrebiteľ, ak výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších

poplatkov.

7.3. Platba za zakúpený tovar bude spotrebiteľovi uhradená až po doručení vráteného

tovaru späť na adresu predávajúceho, alebo po predložení dokladu preukazujúceho

zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Čl. 8 Kúpna cena

8.1. Všetky ceny tovaru sú uvádzané s DPH. Cenové akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom

tovare nie je uvedené inak.

8.2. Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v akceptácii

objednávky (ďalej len "kúpna cena").

8.3. Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v

ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu

elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh

predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e­mailom alebo

písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

8.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru v hotovosti

pri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet

predávajúceho, uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred

prevzatím tovaru.

8.5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa

považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

8.6. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy,

najneskôr však pri prevzatí tovaru.

8.7. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na Miesto a

zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach, predávajúci je oprávnený odoprieť

dodanie tovaru kupujúcemu.

Čl.9 Nadobudnutie vlastníctva kupujúcim a prechod nebezpečenstva škody na tovare

9.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

9.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba

splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho, resp. od jeho zástupcu, povereného doručiť

tovar, alebo keď tak neurobí, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci

tovar bez relevantného dôvodu neprevezme.

Čl. 10 Záverečné ustanovenie

10.1. Práva a povinnosti medzi predávajúcim a spotrebiteľom, neupravené v týchto obchodných podmienkach

sa riadia Občianskym zákonníkom Slovenskej republiky.

10.2. Práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim: fyzickou osobou –podnikateľom, resp. právnickou

osobou, neupravené v týchto obchodných podmienkach, sa riadia Obchodným zákonníkom Slovenskej

republiky.

10.3. Prípadné spory medzi predávajúcim a spotrebiteľom je možné riešiť mimosúdnou cestou. V takomto

prípade spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná

inšpekcia (§ 3 ods.2, písm. c/ zákona č. 391/2015 Z.z.o alternatívnom riešení sporov).

http://www.soi.sk/

 

10.4. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so

spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho

práva.

10.5. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh") subjektu

alternatívneho riešenia sporov uvedenom v bode 9.3., ak predávajúci na žiadosť podľa bodu 9.4. odpovedal

zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Obsahové náležitosti návrhu na začatie

alternatívneho riešenia sporu nájdete na adrese:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/391/20160201_4545799-2.pdf

 

10.6. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z ich

zmluvného vzťahu budú prednostne riešiť dohodou. V prípade, že nedôjde k

dohode, pre všetky spory vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a

kupujúcim je rozhodovacia právomoc daná príslušnému všeobecnému súdu v

zmysle § 84 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb., v platnom znení (Občiansky súdny

poriadok).

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info